wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubelski / Bełżyce


GMINA BEŁŻYCE
(powiat lubelski)


Gmina miejsko-wiejska Bełżyce leży w południowo-zachodniej części woj. lubelskiego, w zachodniej części Równiny Bełżyckiej. Zamieszkiwało ją w 2009 roku 13,8 tys. ludności, na obszarze równym 134,0 km2 (miasto obejmowało 23,5 km2, a na jego terenie zamieszkiwało niewiele ponad 50% mieszkańców gminy). Gęstość zaludnienia wyniosła 103 osoby na km2, na terenach wiejskich 62, a w mieście 296 osób na km2, przy średniej dla województwa i powiatu 86.

Od 2002 roku odnotowuje się ujemne saldo migracji wewnętrznych ogółem. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przybierał w tym okresie różnokierunkowe wielkości (w mieście był dodatni), najniższy jego poziom zanotowano w roku 2002 (-1,0), a najwyższy w 2004 (1,1). W wyniku tych zmian liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się nieznacznie, bo tylko o 0,8%.

Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmowały obszar około 11680 ha, co stanowiło 87,2% ogólnej powierzchni gminy, a 11,1% obejmowały lasy. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 3,4% powierzchni. Na terenie gminy działają trzy oczyszczalnie ścieków. W roku 2009 tylko 49,7% mieszkańców gminy mogło korzystać z sieci wodociągowej (w mieście 75,2%, na terenach wiejskich jedynie 24,0%), a 37,6% z sieci kanalizacyjnej (w mieście 71,9%, na terenach wiejskich 3%).

Na terenie gminy działały 898 podmioty gospodarcze (według rejestru REGON) prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, w tym 845 to podmioty prywatne. Prawie 95,4% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,4%. (GUS)

 

GUS
Gmina Bełżyce - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki