wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / kozienicki / Grabów nad Pilicą


GMINA GRABÓW NAD PILICĄ
(powiat kozienicki)


Gmina Grabów nad Pilicą jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu kozienickiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (3,9 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (125 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu naturalnego (plus 16 osób) i jeszcze wyższego przyrostu migracyjnego (saldo plus 151 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 4,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 8,1%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 3,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 796 seniorów wobec 760.

Użytki rolne zajmują 52,0% powierzchni gminy, grunty leśne - 43,7%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,2%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 20,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 12,8 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1356 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 352, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (342). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 20 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 31,4%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 82,7% ogółu ludności, z kanalizacji - 19,0%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 28,2%.

W gminie ma siedzibę 147 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 381 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (22,4%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (15,6%) oraz budownictwem (13,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (11,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 39,2%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Grabów nad Pilicą dojeżdżało z innych gmin 130 osób, a wyjeżdżało 325.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2490 zł i są niższe o 155 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 296 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Kozienice - 3040 zł, a ostatnie gmina wiejska Garbatka-Letnisko - 2027 zł).(GUS)


GUS
Gmina Grabów nad Pilicą  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki