wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / łęczycki / Grabów

Gmina Grabów jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego . Wśród 8 gmin powiatu łęczyckiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (6,4 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (156 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (322 osoby) i ubytku migracyjnego (saldo minus 234 osoby) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,9%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 22,7% do 19,3%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 20,4% do 19,9%.

Podobnie jak w innych gminach powiatu - dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo - użytki rolne zajmują 90,0% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,3%. WskaŸnik lesistości jest niższy o 13,6 pkt proc. niż średnio w województwie i wyższy o 1,9 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 315. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 11,0%. Z wodociągu korzysta 82,9% ogółu ludności, z kanalizacji 13,3%.

W gminie ma siedzibę 261 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 78,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (40,4%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (9,4%) oraz budownictwem (8,8%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,0%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 25 osób, a wyjeżdżało 168.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2315 zł i były niższe o 108 zł od średniej wojewódzkiej i o 79 zł od średniej powiatowej.

 

GUS
Gmina Grabów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki