wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / ostrołęcki / Goworowo

Gmina Goworowo jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 11 gmin powiatu ostrołęckiego zajmuje 6 lokatę pod względem liczby ludności (8,5 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (219 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 75 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 313 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 29,2%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 4,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 953 seniorów wobec 708.

Użytki rolne zajmują 66,1% powierzchni gminy, grunty leśne - 29,7%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,4%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 7,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 0,7 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2472 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 290, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (266). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 13 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 3,2%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 60,5% ogółu ludności, z kanalizacji - 9,3%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 12,2%.

W gminie ma siedzibę 317 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 372 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 80,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (25,6%), budownictwem (13,2%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (12,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,6% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (9,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Goworowo dojeżdżało z innych gmin 76 osób, a wyjeżdżało 491.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2565 zł i są niższe o 80 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 365 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnią lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Rzekuń - 3936 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Goworowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki