wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GOSTYŃ
(powiat gostyński)


Gmina Gostyń leży w północno-zachodniej części powiatu gostyńskiego, w południowej części województwa wielkopolskiego, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, m.in. drogi krajowej nr 12 oraz drogi wojewódzkiej nr 434. Gmina podzielona jest na 20 sołectw. Zajmuje obszar 137 km2 zamieszkały przez 27,9 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 105 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że blisko 41% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi prawie 66%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypadają 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu niższy niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne stanowią 13,6% powierzchni gminy, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 13,1%. Tereny chronione obejmują ponad 47% powierzchni, w tym jedyny w gminie rezerwat przyrody Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu.

Gmina Gostyń ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu blisko 76% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 2978 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i przemysłowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 8028 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 288. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, według stanu na koniec roku wynosiła 1656 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 103,4 km sieci wodociągowej, z której korzysta 96% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Gostyń posiada również sieć kanalizacyjną (70,1 km/100 km2) dostępną dla 80% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (77,4 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Gostyń wydatkowano łącznie 81548,2 tys. zł, z czego 27,5% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Gostyń  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej