wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GOŚCINO
(powiat kołobrzeski)


Gminę wiejską Gościno według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 5255 osób, w tym 2626 kobiet (tj. 50% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 120 osób (tj. 2,28%). W gminie Gościno liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 63 w 2005 r. spadła do 61 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 510 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r.
w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 2,6%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,8%) oraz budownictwo (16,9%). Na 1000 ludności przypadało 97 podmiotów gospodarki narodowej (
w powiecie 176). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,7% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (82,2%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 226 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 6,9% (w powiecie 7,1%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 1488 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 109929 m kw.
W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 73,1 m kw., w 2008 r.- 73,9 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 20,9 m kw., w 2008 r.- 21 m kw.). W gminie w 2008 r. 89,1% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 44,8%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 4 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 658 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Gościno  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki