wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / bełchatowski / Bełchatów
  • Jezioro Żółkin
  • Obelisk upamiętniający tragiczny wypadek lotniczy.
  • Boże Ciało 2011 r.
  • Sala bankietowa OSP Zawadów
  • Remiza OSP Zawadów
  •  Strażacy OSP Zawadów, rok 1947.
  • Święto Strażaków 2009 rok
  • Ochotnicza Straż Pożarna Zawadów
  • Ochotnicza Straż Pożarna Zawadów


GMINA BEŁCHATÓW
(powiat bełchatowski)

Gmina Bełchatów jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 8 gmin powiatu bełchatowskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (9,8 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (180 km2). W 2009 r.
w porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 1799 osób) nad ubytkiem naturalnym (240 osób) liczba ludności gminy zwiększyła się o 16,3%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,6% do 21,6%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 17,5% do 14,7%.

Użytki rolne zajmują 57,3% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,1%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 14,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 6 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 338. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 7,2%. Z wodociągu korzysta 94,6% ogółu ludności, z kanalizacji 11,4%.

W gminie ma siedzibę 509 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 85,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (35,8%), przetwórstwem przemysłowym (12,1%) oraz budownictwem (11,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,4%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 65,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 210 osób, a wyjeżdżało 1654.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2155 zł i były niższe o 268 zł od średniej wojewódzkiej i o 1684 zł od średniej powiatowej.

Na terenie gminy znajduje się wiele atrakcji turystycznych, np.: w Dorzelowie zachował się zespół dworsko-parkowy z I poł. XIX stulecia, w Mikorzycach, na wysepce otoczonej fosą znajdują się resztki renesansowego dworu obronnego
z końca XVI stulecia, a koło wsi Myszaki, znajduje się trudny do zlokalizowania stary cmentarz ewangelicki z XIX stulecia.(GUS)


GUS
Gmina Bełchatów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki