wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / gorlicki / Gorlice


GMINA GORLICE
(powiat gorlicki)


Gmina Gorlice, otaczająca pierścieniem miasto o tej samej nazwie, położona jest w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, na pograniczu Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego, wzdłuż rzeki Ropy oraz jej dopływów. Zajmuje obszar 103 km2, zamieszkały przez 16,4 tys. mieszkańców. Najwyższa spośród pozostałych gmin wiejskich powiatu gęstość zaludnienia wynosi w gminie Gorlice 159 osób na km2. W 2009 roku odnotowano tu przyrost naturalny wielkości 78 osób (4,7 promila – najwyższy od siedmiu lat). Dodatnie saldo migracji ogółem, sięgnęło 13 osób.

Pod kątem infrastruktury komunikacyjnej, gmina położona jest na trasie drogowej Nowy Sącz – Sanok i Tarnów – Gorlice – Konieczna. Z sieci wodociągowej korzysta jedynie 8% ludności, z kanalizacyjnej natomiast 33%. Gmina nie poniosła przy tym żadnych nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej, nakłady przeznaczone na ochronę środowiska wyniosły natomiast około 2,4 tys. zł na jednego mieszkańca, przybierając tym samym drugą co do wielkości wartość w porównaniu z innymi gminami powiatu. W budownictwie mieszkaniowym oddano w 2009 roku 56 lokali mieszkaniowych, ich ogólna liczba zwiększyła się zatem do 4 304.

Powierzchnia użytków rolnych, według danych z roku 2005 zajmuje 31% obszaru gminy (ogółem 32 km2), z czego grunty orne stanowią 72%. Poziom zalesienia wynosi 8,4%. Bogata oferta turystyczna obejmuje między innymi renesansowy dwór obronny z XVI wieku, jak również zabytki leżące na Szlaku Architektury Drewnianej. Na uwagę zasługuje także letniskowa miejscowość Szymbark, otoczona masywami Maślanej Góry i stanowiącej rezerwat przyrody Jeleniej Góry.

Według rejestru REGON w gminie Gorlice zarejestrowanych jest 1 011 podmiotów gospodarczych. Liczba pracujących ogółem wyniosła w 2009 roku 896 osób, przy liczbie bezrobotnych sięgającej ogółem 1 080 osób.(GUS)

 

GUS
Gmina Gorlice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »