wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / łęczycki / Góra Świętej Małgorzaty
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Wizualizacja planowanej rekonstrukcji grodu
 • Wizualizacja planowanej rekonstrukcji grodu
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Grodzisko w Tumie pod Łączycą
 • Archikolegiata w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Skansen "Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej"
 • Skansen "Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej"
 • Skansen "Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej"
 • Skansen "Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej"
 • Płaskorzeźby zdobiące kościół
 • Wnętrze Archikolegiaty w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Skansen
 • Kościół Św. Mikołaja zbudowany w 1761 r
 • Archikolegiata w Tumie


GMINA GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY
(powiat łęczycki)


Gmina Góra Świętej Małgorzaty jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego . Wśród 8 gmin powiatu łęczyckiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (4,5 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (90 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (219 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 97 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,4% do 20,8%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 20,6% do 20,9%.

Użytki rolne zajmują 94,4% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,2%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 20,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 5,1 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 272. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,5%. Z wodociągu korzysta 59,9% ogółu ludności, z kanalizacji 12,4%.

W gminie mają siedzibę 134 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 77,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).
Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (29,8%), transportem, gospodarką magazynową i łącznością (13,9%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (13,2%) oraz budownictwem (9,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,1%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 48,1.Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 81 osób, a wyjeżdżały 142.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 1895 zł i były niższe o 528 zł od średniej wojewódzkiej i o 499 zł od średniej powiatowej.

Najcenniejszym zabytkiem gminy i jej główną atrakcją turystyczną jest archikolegiata w Tumie należąca do unikatowych budowli romańskich na terenie Polski. Została wzniesiona z granitowej kostki w połowie XII wieku. Archikolegiata w Tumie należy do najpiękniejszych i najbardziej znanych obiektów architektury sakralnej w Polsce. (GUS)


GUS
Gmina  Góra Świętej Małgorzaty - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki