wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / piaseczyński / Góra Kalwaria


GMINA GÓRA KALWARIA
(powiat piaseczyński)


Gmina Góra Kalwaria jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu piaseczyńskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (24,8 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (144 km2). Prawie 50% ludności gminy mieszka w mieście Góra Kalwaria (11,4 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 1824 osoby) nad ubytkiem naturalnym (minus 484 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 5,2%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 13,3%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 6,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 752 seniorów wobec 615.

Użytki rolne zajmują 61,0% powierzchni gminy, grunty leśne — 25,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 7,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 6,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,5 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 32,7 ha. Na terenie gminy znajduje się między innymi Chojnowski Park Krajobrazowy, Rezerwat Łachy Brzeskie oraz liczne pomniki przyrody i malownicze otoczenie rzek (Wisła i Mała Zielona) co sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 7768 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 313, tj. mniej niż średnio w województwie (383), i mniej niż w powiecie (373). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 138 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany — relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 33,2%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 93,9% ogółu ludności, z kanalizacji — 32,6%, a z sieci gazowej — 32,0%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 88,8% mieszkańców miasta Góra Kalwaria i 29,7% ludności wiejskiej.

Na terenie gminy ma siedzibę 2649 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1067w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 79,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (34,3%) oraz budownictwem (14,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,6% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i wyższy niż w powiecie (4,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 44,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Góra Kalwaria dojeżdżały z innych gmin 1143 osoby, a wyjeżdżały 2296.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2631 zł i są niższe o 15 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 1016 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 miejsce w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Konstancin Jeziorna — 4864 zł a ostatnie gmina wiejska Prażmów — 2063 zł).(GUS)


GUS
Gmina Góra Kalwaria - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki