wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / radomszczański / Gomunice

Gmina Gomunice jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 14 gmin powiatu radomszczańskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (5,9 tys.) i 12 lokatę pod względem powierzchni (62 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi ubytku naturalnego (58 osób) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 46 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,9% do 20,5%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,0% do 17,4%.

Użytki rolne zajmują 58,8% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 4,7%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 12,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,2 pkt proc. niż w powiecie. Niemal cały obszar gminy leży
w dorzeczu Widawki będącej dopływem Warty. Usytuowane są tutaj liczne stawy, zachowały się także pozostałości licznych tu niegdyś młynów czy fryszerek. Miejscowe walory klimatyczne sprzyjają rozwojowi funkcji turystycznych.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 359. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,0%. Z wodociągu korzysta 92,0% ogółu ludności, z kanalizacji 25,5%, z sieci gazowej 21,7%.

W gminie mają siedzibę 292 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 77,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).
Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (31,9%), przetwórstwem przemysłowym (16,9%), obsługą nieruchomości i firm (11,3%) oraz budownictwem (10,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,5%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 54,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 124 osoby, a wyjeżdżało 748.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2334 zł i były niższe o 89 zł od średniej wojewódzkiej i o 108 zł od średniej powiatowej. (GUS)

 

GUS
Gmina Gomunice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki