wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GOŁDAP
(powiat gołdapski)


Gołdap jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 361,6 km2, położoną w powiecie gołdapskim. Na obszarze gminy znajdują się 24 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 264,9 km2, a lasy 76,0 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,5%, w 2009 r. w mieście Gołdap mieszkały 13434 osoby, natomiast w części wiejskiej gminy 6342 osoby. Spośród mieszkańców gminy 23,2% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,0% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 12,8% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 1799 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,4% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie wyższa (91) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 13, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w gminie była zbliżona.

W gminie Gołdap funkcjonuje 9 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 2353 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 4575, w tym w wieku 3-6 lat było 903 dzieci, w wieku 7-12 lat 1345, natomiast w wieku 13-15 lat 860.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 6 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 4 obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 616 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 9,4 tys. osób, którym udzielono 171,6 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 6,3 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 319 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,8 m2 (w województwie 65,9 m2). Na 100 mieszkańców gminy Gołdap w 2009 r. z wodociągu korzystało 88 osób, a z kanalizacji 71. W gminie brak jest sieci gazowej. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 82,4% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Gołdap - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki