wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / wągrowiecki / Gołańcz
 • Plebania przy Kościele
 • Kościół
 • Zdjęcie0123
 • Uczniowie podczas przerwy
 • Wóz strażacki OSP Morakowo
 • Budynek OSP
 • Budowa chodnika
 • Wiejski krajobraz
 • POMNIK PRZYRODY
 • Zespół Szkół w Morakowie
 • Zespół Szkół
 • Morakowo

Gmina Gołańcz

GMINA GOŁAŃCZ
(powiat wągrowiecki)


Gmina Gołańcz leży w północnej części powiatu wągrowieckiego. Gmina podzielona jest na 25 sołectw i zajmuje obszar 192 km2 zamieszkały przez 8,4 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 98 obrazuje minimalną przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że ponad 45% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 63%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu wyższy niż w powiecie i w województwie.

Obszary leśne zajmują około 16% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 15,2%. W strefie chronionego krajobrazu znajduje się 5% powierzchni gminy, w tym w obszarze „Dolina Noteci” – 560 ha i w obszarze „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka” – 400 ha. Istnieje tu ponadto 12 pomników przyrody.

W gminie Gołańcz użytki rolne stanowią około 76% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 554 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 790 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 94. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, według stanu na koniec roku wynosiła 535 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 96,5 km sieci wodociągowej, z której korzysta 95% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Gołańcz posiada również sieć kanalizacyjną (9,9 km/100 km2) dostępną dla 36% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (3,6 km/100 km2).

W 2009 r. z budżetu gminy Gołańcz wydatkowano łącznie 25384,5 tys. zł, z czego 17,6% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina  Gołańcz  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej