wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GOLUB-DOBRZYŃ
(powiat golubsko-dobrzyński)


Gminę wiejską Golub-Dobrzyń na powierzchni prawie 198 km2 zamieszkuje 8,3 tys. osób (60 pozycja na 144 gminy).

W granicach gminy znajdują się 54 miejscowości wiejskie. Gęstość zaludnienia wynosi 42 osoby na km2 i lokuje gminę na 117 pozycji. Przyrost naturalny w ostatnich 10 latach był dodatni i na 1000 ludności w 2009 r. wyniósł 1,2. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 23% ludności ogółem, produkcyjnym – 63%, zaś poprodukcyjnym – 14%. Wskaźnik obciążenia demograficznego, liczony jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym, wyniósł w 2009 r. 59 osób.

Z roku na rok wzrasta stan zasobów mieszkaniowych i ich wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne.

Na terenie gminy zarejestrowanych w rejestrze REGON było 509 podmiotów gospodarki narodowej, w tym w sektorze prywatnym 500 podmiotów. Jednostek zatrudniających do 9 osób było 489, co stanowi 96% wszystkich podmiotów. Ponadto 436 podmiotów zarejestrowanych było jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (86% udziału). Najwięcej podmiotów było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 120 podmiotów (24% udziału) oraz budownictwo – 83 podmiotów (16%).

Na terenie gminy bez pracy pozostawały 652 osoby, w tym prawo do zasiłku posiadało 168 osób, czyli 26% bezrobotnych ogółem. Większość społeczeństwa gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Użytki rolne o powierzchni 12,1 tys. ha stanowiły 61% powierzchni gminy. Rozwija się ponadto drobne rzemiosło; brak natomiast dużych zakładów przemysłowych.

Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową gminy podkreśla położenie w dolinie Drwęcy, a także liczne kompleksy leśne, będące siedliskami wielu gatunków ptactwa i zwierzyny łownej. Lasy o powierzchni 6491 ha zajmują 33% obszaru gminy. Obszary chronionego krajobrazu stanowią 10463 ha i jest to 53% powierzchni ogółem. Rezerwaty przyrody zajmują 200,8 ha. Na terenie gminy znajduje się 16 pomników przyrody. Dużą atrakcją turystyczno-wypoczynkową są położone na terenie gminy malownicze jeziora, z największymi: Grodno, Słupno i Owieczkowo.(GUS)


GUS
Gmina Golub Dobrzyń - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki