wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GOLINA
(powiat koniński)


Gmina miejsko-wiejska Golina leży w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego, na skraju Pojezierza Kujawskiego i Doliny Konińskiej, na zachód od Konina. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (drogowe i kolejowe) na linii Warszawa-Poznań, wraz z wjazdem na autostradę A-2. Gmina zajmuje obszar 99 km2, obejmując swym zasięgiem 25 wsi oraz miasto Golina, które jest siedzibą władz gminy. Administracyjnie gmina jest podzielona na 18 sołectw. Zamieszkuje ją łącznie 11,5 tys. osób, w tym 4,4 tys. mieszka w Golinie. Liczebnie w gminie nieznacznie przeważają kobiety. Na 100 mężczyzn przypada przeciętnie 101 kobiet. Większa przewaga występuje w samym mieście, gdzie współczynnik feminizacji wynosi 105. Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy wskazuje na stosunkowo równomierny rozkład liczebności poszczególnych grup wiekowych w przedziale od 10 do 59 lat. Biorąc pod uwagę 10-letnie grupy wiekowe, udziały kształtują się na poziomie 14–15%, w przedziale 20–29 lat sięgając 17% populacji. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 66% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. mniej niż przeciętnie w powiecie konińskim i w województwie wielkopolskim.

Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą, w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służy również Puszcza Bieniszewska wraz z leżącym na jej skraju Jeziorem Głodowskim.

Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują tu około 83% powierzchni. Na zróżnicowanych glebach uprawia się żyto, ziemniaki, pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej rozwija się hodowla bydła mlecznego. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy Golina prowadzi 807 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracują 1094 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 95, tj. 1,3-krotnie mniejszy niż w powiecie konińskim i 2,6-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 741 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 9,8%, tj. wyżej niż w powiecie konińskim i w województwie wielkopolskim.

Gmina Golina posiada automatyczną łączność telefoniczną, wodociągi i oczyszczalnię ścieków. Systematycznie rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Na 100 km2 przypada 152,5 km sieci wodociągowej (w mieście 715,9 km), z której korzysta 86% mieszkańców (w mieście 92%) oraz 21,5 km sieci kanalizacyjnej (w mieście 605,1 km), użytkowanej przez 28% mieszkańców (w mieście przez 74%).

Całkowite wydatki budżetu gminy Golina w 2009 r. wyniosły 30568,6 tys. zł. Na cele majątkowe inwestycyjne przeznaczono 23,6% tej kwoty.(GUS)


GUS
Gmina Golina   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej