wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / cieszyński / Goleszów


GMINA GOLESZÓW
(powiat cieszyński)


Gmina Goleszów położona jest na terenie Pogórza Cieszyńskiego. Administracyjnie należy do powiatu cieszyńskiego w województwie śląskim i sąsiaduje z gminami: Cieszyn, Dębowiec, Skoczów, Ustroń oraz z Republiką Czeską. Jest to gmina wiejska o powierzchni 66 km2, którą zamieszkuje ponad 12 tys. ludności. Gęstość zaludnienia wynosi 187 osób na 1 km2. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby mieszkańców, pomimo utrzymującego się ujemnego przyrostu naturalnego; dodatnie było natomiast saldo migracji stałej. W porównaniu z 2005 r. liczba ludności w gminie wzrosła o 2,3%.

W końcu 2009 r. na terenie gminy działało 1,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, a na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym przypadało 1527 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób pracowało 1414 osób. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wyniosła 390 osób, tj. 5,0% ludności w wieku produkcyjnym.

W 2009 r. na terenie gminy oddano do użytkowania 29 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m2, o 57% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Gmina Goleszów posiada infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, z których w 2009 r. korzystało według szacunków odpowiednio 63% i 16% mieszkańców.
Na 100 km
2 przypadało 171,6 km sieci wodociągowej i 34,1 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z gazu sieciowego stanowiła ponad 70% ludności gminy.

Z danych statystycznych wynika, że gmina Goleszów nie posiada na swoim terenie obiektów zbiorowego zakwaterowania.

Lasy pokrywają 18% powierzchni gminy. Obszary prawnie chronione zajmują 287 ha, w tym rezerwat przyrody o nazwie „Zadni Gaj”, którego celem jest ochrona naturalnej populacji cisa. Część obszaru gminy należy do otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. W gminie rośnie kilkanaście drzew uznanych za pomniki przyrody.


GUS
Gmina Goleszów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki