wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GOLENIÓW
(powiat goleniowski)


Gminę Goleniów według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 34090 osób, w tym 17502 kobiety (tj. 51% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy wzrosła o 1061 osób (tj. 3,11%). W gminie Goleniów liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 51 w 2005 r. spadła do 50,8 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 4137 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 11,8%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,3%) oraz budownictwo (13,1%). Na 1000 ludności przypadało 121 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 106). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,4% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (80,3%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 1930 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 8,5% (w powiecie 10,1%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 11158 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 789986 m kw. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 69,2 m kw., w 2008 r.- 70,8 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 22,6 m kw., w 2008 r.- 23,4 m kw.). W gminie w 2008 r. 91,2% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 76,3%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 236 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 26920 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Goleniów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki