wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GOLCZEWO
(powiat kamieński)


Gminę Golczewo według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwały 6054 osoby, w tym 3050 kobiet (tj. 50% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 52 osoby (tj. 0,86%). W gminie Golczewo liczba ludności
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 59,2 w 2005 r. spadła do 52,6 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 547 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r.
w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 10,1%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,8%) oraz budownictwo (17,9%). Na 1000 ludności przypadało 90 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 148). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,2% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (85,7%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 451 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 11,4% (w powiecie 12,4%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiły 1942 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 137349 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 69,9 m kw., w 2008 r.- 70,7 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 22 m kw., w 2008 r.- 22,6 m kw.). W gminie w 2008 r. 96,4% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 39,8%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 14 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1956 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Golczewo  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki