wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA BEJSCE
(powiat kazimierski)


Gmina Bejsce posiada status gminy wiejskiej. Położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, na obszarze Niecki Nidziańskiej, w pobliżu rzeki Nidzicy. Drogi lokalne prowadzące do Kazimierzy Wielkiej i Opatowca zapewniają połączenie ze szlakami komunikacyjnymi wiodącymi do Krakowa, Kielc i Sandomierza. Bejsce od północy otoczone są pasmem wzgórz, co podkreśla ich piękne położenie. Przez teren gminy przechodzi szlak turystyczny z Bejsc przez Rogów do Opatowca. W Bejscach podziwiać można jeden z najcenniejszych zabytków małej architektury sakralnej w Polsce - renesansową kaplicę Firlejów.

Cztery gminy powiatu kazimierskiego, w tym Bejsce aktywnie działają na rzecz rozwoju, aktywizacji i promocji obszarów wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia.”

Bejsce są gminą rolniczą. Brak przemysłu i dogodny klimat sprzyjają produkcji zdrowej żywności i rozwojowi agroturystyki.

Na żyznych glebach uprawia się warzywa gruntowe, zboża, tytoń, fasolę, rośliny okopowe i pastewne. Bliskość Krakowa zapewnia rynek zbytu dla płodów rolnych.

Gminę zamieszkuje 4,2 tys. mieszkańców, tj. 12,1% ludności powiatu kazimierskiego. Zajmuje obszar 57 km2, co daje gęstość zaludnienia wynoszącą 74 osoby/km2, plasując gminę na 3 miejscu w powiecie. W gminie ubywa mieszkańców - w relacji do 2002 roku spadek osiągnął 5,2%. Niekorzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, pomimo poprawy wyniku z minus 8,5‰ w 2002 r. do minus 6,6‰ w roku 2009. Proces wyludniania się gminy ogranicza saldo migracji utrzymujące się na dodatnim poziomie (3,6‰ w 2002 r. wobec 3,5‰ w roku 2009). Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się na umiarkowanie wysokim poziomie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 65 osób w wieku nieprodukcyjnym. Taki sam wynik osiągnęła gmina Skalbmierz.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania tylko z jednego podstawowego sieciowego systemu infrastruktury, tj. z sieci wodociągowej. Korzysta z niej 48,8% mieszkańców.

Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Aktywność gospodarcza w gminie należy do najniższych w powiecie. Prowadzi tu działalność 7,1% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada jedynie 26 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie kazimierskim 45. Gmina skupia 10,1% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie kazimierskim. Liczba osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności, w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 12 osób, w usługach rynkowych - 13, a nierynkowych - 34.(GUS)


GUS
Gmina Bejsce- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej