wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GODKOWO
(powiat elbląski)


Godkowo jest gminą wiejską o powierzchni 167,0 km2, położoną w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 28 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 32,3 km2, a lasy 33,6 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,3%, w 2009 r. w Godkowie mieszkały 3262 osoby. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 20 i było to trzykrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 21,2% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 61,9% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 16,9% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 62 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 121 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 93,4% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie ponad dwukrotnie niższa (37) od przeciętnej w województwie (80). Godkowo charakteryzowało się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 19, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 54% ogółu bezrobotnych.

W Godkowie funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 287 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 691, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 130, 7-12 lat 213 i 13-15 lat 129.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 1 obiektem noclegowym (poza kwaterami agroturystycznymi) z 68 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 3,4 tys. osób, którym udzielono 6,8 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy Godkowo w 2009 r. tworzyło 1045 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 71,7 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 9,8% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców Godkowa w 2009 r. z wodociągu korzystało 86 osób, a z kanalizacji 9. W gminie brak sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Godkowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki