wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / buski / Gnojno


GMINA GNOJNO
(powiat buski)


Gnojno posiada status gminy wiejskiej. Położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Połanieckiej przy drodze Jędrzejów-Staszów. Brak uciążliwości związanej z występowaniem ciężkiego przemysłu stwarza warunki do spokojnego wypoczynku. Do przyjazdów zachęca urozmaicony, pagórkowaty teren, a także piękne lasy. Nad brzegami przepływających tędy rzek można znaleźć łowiska. Atrakcyjność gminy podnosi nieskażone środowisko naturalne stwarzające dobre warunki dla ekologicznego rolnictwa, a także występujący tu potencjał do rozwoju przetwórstwa rolnego.

Gminę zamieszkuje 4,6 tys. mieszkańców, tj. 6,3% ludności powiatu buskiego. Zajmuje ona obszar 96 km2 i jest stosunkowo słabo zaludniona. Gęstość zaludnienia wynosi 48 osób/km2, tj. drugi po Tuczępach najniższy wynik w powiecie. W gminie ubywa mieszkańców – w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 4,6%. Niekorzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, który obniżył się z minus 1,2‰ w 2002 r. do minus 5,3‰ w 2009 r. Proces wyludniania się gminy potęguje utrzymujące się na niskim poziomie saldo migracji wynoszące minus 4,2‰ (w 2002 r. było tylko nieznacznie wyższe – minus 3,7‰). Gmina charakteryzuje się relatywnie wysokim wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Spośród wszystkich gmin w powiecie nieco wyższy jest jedynie w Pacanowie. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Gnojnie 69 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 69,5% mieszkańców, z kanalizacyjnej – 3,9%, natomiast z gazowej – 2,0%. Odsetek korzystających z wszystkich trzech urządzeń sieciowych jest wyraźnie niższy od średniej w powiecie.

W gminie Gnojno prowadzi działalność 4,3% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 51 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie buskim 74. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, a w mniejszym stopniu budownictwo. Gmina skupia 5,6% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Jest regionem o charakterze typowo rolniczym. Liczba osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 5 osób, w usługach rynkowych – 17, a nierynkowych – 40. (GUS)


GUS
Gmina Gnojno- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej