wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / brzeski / Gnojnik


GMINA GNOJNIK
(powiat brzeski)


Gmina wiejska Gnojnik, położona na Pogórzu Karpackim, leży pośrodku trójkąta wyznaczonego przez trzy ważne ośrodki województwa małopolskiego: Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz. Składa się z siedmiu miejscowości o łącznej powierzchni 55 km2, zamieszkałych przez 7,5 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 137 osób na km2. W roku 2009 odnotowano stosunkowo wysoki przyrost naturalny w wysokości 4 promili, wyższy od wskaźnika dla całego województwa małopolskiego o 0,5 promila. Ponadto saldo migracji ogółem osiągnęło wartość 27 i jest jednym z największych w całym powiecie.

W roku 2009 oddano do użytkowania 13 mieszkań, zwiększając ich ogólną liczbę do 2 265, co stanowi ok. 17,5% ogółu wszystkich lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich powiatu brzeskiego. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę wyniosła 26,3m2, co wśród innych gmin powiatu stanowi jedną z największych wartości. Z sieci kanalizacyjnej korzysta jedynie 9,1% ogółu ludności. Z sieci wodociągowej natomiast 18,1% mieszkańców. Pod względem rozbudowania infrastruktury komunalnej gmina Gnojnik zajmuje jedno z ostatnich miejsc w powiecie. Użytki rolne stanowią 73% całkowitej powierzchni gminy, czyli około 4 tys. hektarów, lesistość kształtuje się na poziomie 18,4%.

W gminie, składającej się z siedmiu sołectw, zarejestrowanych w rejestrze REGON jest 348 podmiotów gospodarki narodowej. Liczba pracujących ogółem wyniosła w 2009 roku 601 osób, przy osobach bezrobotnych w liczbie 320. Na uwagę zasługuje największa wśród gmin powiatu suma środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na jednego mieszkańca, która wyniosła blisko 151 złotych. W gminie odnotowano najniższe koszty obsługi długu publicznego w porównaniu do pozostałych gmin powiatu brzeskiego, które wyniosły 66,1 tys. zł. (GUS)

 

GUS
Gmina Gnojnik - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »