wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GNIEZNO
(powiat gnieźnieński)


Gmina wiejska Gniezno leży w centralnej części powiatu gnieźnieńskiego, z trzech stron (od wschodu, północy i zachodu) okalając stolicę powiatu – Gniezno. Na obszarze ponad 178 km2 mieszka 9,3 tys. osób osiedlonych w 36 miejscowościach wiejskich. Administracyjnie gmina jest podzielona na 30 sołectw. Wskaźnik feminizacji w gminie Gniezno wynosi 100, co oznacza występowanie na tym obszarze zjawiska równowagi płci. Analiza struktury wiekowej ludności wskazuje na stosunkowo duży udział ludzi młodych. Ponad 60% mieszkańców ma mniej niż 40 lat, a jedna czwarta ludności należy do przedziału wiekowego 20–34 lata. Taka struktura wiekowa wpływa na wielkość udziału ludności w wieku produkcyjnym (66% populacji gminy) oraz na poziom wskaźnika obciążenia demograficznego (53 osoby w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, tj. nieco mniej niż w województwie i w powiecie gnieźnieńskim).

Gniezno jest typową gminą rolniczą o dużych walorach przyrodniczych. Interesujący element krajobrazu stanowią jeziora z otaczającymi je lasami. Obszary leśne zajmują prawie 15% powierzchni, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 14,3%. Istnieją tu korzystne warunki do budowy kąpielisk i ośrodków wypoczynkowych. Z bazy noclegowej w obiektach turystycznych zbiorowego zakwaterowania w 2009 r. skorzystało 1,5 tys. turystów. Użytki rolne stanowią w gminie ponad 70% powierzchni, a rolnictwo jest podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców. Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 792 podmioty gospodarki narodowej. Dominują wśród nich jednostki handlowe, ale duży udział mają także przedsiębiorstwa budowlane oraz przemysłowe. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracują 973 osoby, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 104, tj. prawie 2-krotnie mniejszy niż w powiecie gnieźnieńskim i ponad 2-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 188 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 3,1%, tj. niżej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim i poniżej poziomu zanotowanego w całym powiecie gnieźnieńskim.

Na 100 km2 powierzchni w gminie Gniezno przypadają 64,0 km sieci wodociągowej, z której korzysta 80% mieszkańców, 10,2 km sieci kanalizacyjnej, użytkowanej przez 23% mieszkańców oraz 39,6 km sieci gazowej dostępnej dla 25,6% mieszkańców.

Działalność inwestycyjna gminy Gniezno skierowana jest przede wszystkim na rozwój infrastruktury technicznej (budowa sieci kanalizacyjnej, poprawa i budowa lokalnych dróg, modernizacja wodociągowa, gospodarka odpadami). W 2009 r. wydatki budżetu gminy Gniezno wyniosły 22429,8 tys. zł, z czego 23,5% przeznaczono na cele majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Gniezno  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej