wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / kozienicki / Gniewoszów
  • IMG_0831
  • DSC_0397
  • oleksow1875
  • IMG_0822
  • IMG_1532
  • IMG_1570


GMINA GNIEWOSZÓW
(powiat kozienicki)


Gmina Gniewoszów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu kozienickiego zajmuje 6 lokatę pod względem liczby ludności (4,1 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (84 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 126 osób) i jeszcze większego ubytku naturalnego (minus 186 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 28,6%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 13,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1222 seniorów wobec 1004.

Użytki rolne zajmują 82,2% powierzchni gminy, grunty leśne - 10,4%, grunty pod wodami - 3,1%, a zabudowane i zurbanizowane - 2,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 14,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 22,0 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1405 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 341, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (342). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 61,1% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej i oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 221 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 537 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 86,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (36,2%), budownictwem (13,1%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (11,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,6% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (11,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 42,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Gniewoszów dojeżdżało z innych gmin 46 osób, a wyjeżdżało 226.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2476 zł i są niższe o 169 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 310 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Kozienice - 3040 zł, a ostatnie gmina wiejska Garbatka-Letnisko - 2027 zł).(GUS)


GUS
Gmina Gniewoszów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki