wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA GNIEWKOWO
(powiat inowrocławski)


 

Gmina miejsko-wiejska Gniewkowo jest położona w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północnej części powiatu inowrocławskiego. Pod względem wielkości powierzchni gmina jest jedną z największych wśród gmin w województwie kujawsko-pomorskim – 21 lokata i jedną z największych w powiecie – 2 lokata. Liczba mieszkańców gminy nieznacznie spadła w skali roku i w 2009 r. wyniosła 14,7 tys. osób, co na obszarze równym 180 km2 wskazywało na stosunkowo wysoką gęstość zaludnienia wśród wszystkich gmin w województwie – 82 osoby na km2 (35 lokata w województwie). Na 100 mężczyzn przypadały 103 kobiety. Przyrost naturalny na 1000 ludności przyjął wartość dodatnią, natomiast saldo migracji na 1000 ludności – ujemną.

W zakresie infrastruktury mieszkaniowej w roku ubiegłym oddano do użytkowania 20 mieszkań (wszystkie w zakresie budownictwa indywidualnego). Na 100 km2 w 2008 r. przypadło 85,9 km sieci wodociągowej (najniższy wskaźnik wśród gmin powiatu) i 19,4 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 88 % ogółu ludności, zaś ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej stanowiła 52%.

Na terenie gminy w 2009 r. zarejestrowanych było 897 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 269 podmiotów; przetwórstwo przemysłowe – 132; budownictwo – 90 oraz transport i gospodarka magazynowa – 72. Z danych wynika, że na 1000 ludności w gminie w rejestrze REGON zarejestrowanych było 60,9 podmiotów gospodarki narodowej.

Gmina ma charakter rolniczy na co wskazywał wysoki procent powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem, kształtujący się w 2009 r. na poziomie ponad 65%. Lasy pokrywają obszar gminy Gniewkowo w 25 % – w 2009 r. było to najwięcej wśród gmin w powiecie inowrocławskim. Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu wyniosła 4150 ha, co stanowiło 23 % powierzchni gminy (najwięcej w powiecie). Na terenie gminy znajdowało się 29 pomników przyrody. (GUS)

 

GUS
Gmina Gniewkowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki