wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / wejherowski / Gniewino


GMINA GNIEWINO
(powiat wejherowski)

 


Gmina Gniewino położona jest na północy województwa pomorskiego, na Pobrzeżu Kaszubskim. Należy ona do gmin rolniczych,
z rozwiniętym przetwórstwem rybnym, a warunki geograficzne sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji. Ponad 42% powierzchni gminy zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 48,1% powierzchni gminy.

Gminę zamieszkuje 7076 osób, co na obszarze równym 176 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 59 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 30 osób).

W 2009 r. w gminie oddano do użytkowania 20 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w  przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 244 mieszkania. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 86,3% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 40,4%.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 440 podmiotów gospodarczych (62 w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 1218 osób.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 344,0 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 8345,4 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne stanowiły 97,0%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (26,4% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 617 i 354 uczniów.

Na terenie gminy znajduje się 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 3326 noclegów dla 1587 osób, w tym dla 66 turystów zagranicznych.(GUS)

 

 

GUS Gmina Gniewino  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki