wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / tczewski / Gniew


GMINA GNIEW
(powiat tczewski)

 


Gmina Gniew położona jest przy ujściu rzeki Wierzycy do Wisły, w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Lasy zajmują 20,0% powierzchni gminy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 33,7% jej powierzchni. W granicach gminy znajduje się 21 pomników przyrody.

Gminę zamieszkują 15452 osoby, co na obszarze równym 194 km2 wskazuje na dość wysoką gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano spadek liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był odpływem ludności (saldo migracji wyniosło minus 100 osób).

W 2009 r. w gminie Gniew oddano do użytkowania 73 mieszkania, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 307 mieszkań. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 77,6% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 59,1%.

Gmina ma charakter rolniczy. Na jej terenie zarejestrowanych jest 1217 podmiotów gospodarczych (788 w przeliczeniu na 10 tys. ludności gminy). Natomiast liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 2082 osoby.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 343,3 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 4121,5 tys. zł i w całości przeznaczone zostały na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (34,5% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 1029 i 525 uczniów.

Gmina Gniew jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Na jej terenie znajdują się 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 3363 noclegi, z których skorzystały 2364 osoby, w tym 186 turystów zagranicznych.(GUS)


GUS Gmina Gniew - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki