wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubelski / Głusk


GMINA GŁUSK
(powiat lubelski)


Gmina Głusk położona jest w centralnej części Wyżyny Lubelskiej, na południowy wschód od miasta Lublin.

Gminę zamieszkiwało w 2009 roku prawie 8,3 tys. osób, na obszarze równym 64,3 km2. Gęstość zaludnienia wyniosła 129 osób/km2, przy średniej dla powiatu i województwa 86. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku przybierało dodatnie wartości, saldo ciągnione wyniosło 1833 osoby. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przybierał od roku 2006 dodatnie wielkości. W wyniku tych zdarzeń liczba ludności od 2000 roku zwiększyła się znacznie, bo o 29,8%. Na przestrzeni lat 2002-2009 zanotowano spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym z 24,8% w 2002 roku do 22,7% na koniec 2009 roku oraz poprodukcyjnym z 13,8% do 13,1%, a wzrost w wieku produkcyjnym z 61,4% do 64,3%.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmowały 89,6% ogólnej powierzchni gminy, a 6,6% grunty leśne. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 29,3% powierzchni. Atrakcyjność krajobrazu, przyroda i klimat stwarzają tu idealne warunki dla rekreacji i wypoczynku. W miejscowościach znajdujących się najbliżej Lublina następuje szybki rozwój zabudowy wielorodzinnej dla osób pracujących na terenie miasta. W roku 2009 94,1% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, brak było sieci kanalizacyjnej.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 595 podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 581 to podmioty prywatne. Ponad 94,1% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 4,5%.(GUS)

 

GUS
Gmina Głusk - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki