wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / zgierski / Głowno


GMINA GŁOWNO
(powiat zgierski)


Gmina Głowno jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 9 gmin powiatu zgierskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (4,9 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (105 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (146 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 136 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności
w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,9% do 20,7%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 19,4% do 19,5%.

Użytki rolne zajmują 84,8%, powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,0%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 9,8 pkt proc. niż średnio w województwie i o 7,2 pkt proc. niż w powiecie. Gmina Głowno jest gminą typowo rolniczą. W produkcji roślinnej dominuje uprawa buraków cukrowych oraz ziemniaków. We wsiach, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Głowna, nacisk położony został na uprawy sadownicze oraz warzywnictwo.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 306. Z wodociągu korzysta 82,8% ogółu ludności, z kanalizacji 1,3%.

W gminie ma siedzibę 221 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 84,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (41,3%), przetwórstwem przemysłowym (15,7%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (10,3%) oraz budownictwem (9,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,8%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 40,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 270 osób, a wyjeżdżało 275.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 1984 zł i były niższe o 439 zł od średniej wojewódzkiej i o 272 zł od średniej powiatowej. (GUS)


GUS
Gmina Głowno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki