wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / kozienicki / Głowaczów
  • Zdjęcie satelitarne wsi
  • Mapa rastrowa okolicy
  • Pierwsze historyczne zapisy
  • Chata wiejska
  • Truskawki
  • Grób w miejscu spalonej stodoły
  • Tablica pamiątkowa
  • Pomnik przed zbiorową mogiłą ofiar mordu
  • Pomnik przed zbiorową mogiłą ofiar mordu


GMINA GŁOWACZÓW
(powiat kozienicki)


Gmina Głowaczów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 7 gmin powiatu kozienickiego zajmuje 2 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (7,3 tys.), jak i powierzchni (186 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 157 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 198 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,6%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 31,2%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 17,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 983 seniorów wobec 814.

Użytki rolne zajmują 66,1% powierzchni gminy, grunty leśne - 29,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,3%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 7,5 pkt proc. niż średnio w województwie, ale o 0,1 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2418 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 333, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (342). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 23 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 15,3%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 72,7% ogółu ludności, z kanalizacji - 19,0%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 22,3%.

W gminie ma siedzibę 357 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 492 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 84,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,0%), budownictwem (13,2%) oraz przetwórstwem przemysłowym (12,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 14,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (11,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 43,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Głowaczów dojeżdżało z innych gmin 98 osób, a wyjeżdżało 651.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2826 zł i są wyższe o 181 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 40 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 3 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Kozienice - 3040 zł, a ostatnie gmina wiejska Garbatka-Letnisko - 2027 zł).(GUS)


GUS
Gmina Głowaczów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki