wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / kutnowski / Bedlno


GMINA BEDLNO
(powiat kutnowski)


 

Gmina Bedlno jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu kutnowskiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (6,0 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (126 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi ubytku naturalnego (551 osób) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 45 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 7,5%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 21,2% do 18,0%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 21,9% do 21,5%.

Użytki rolne zajmują 94,4% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 20,2 pkt proc. niż średnio w województwie i niższy o 4,0 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności w wynosi 318. Z wodociągu korzysta 79,6% ogółu ludności, z kanalizacji 1,1%.

W gminie ma siedzibę 271 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 78,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (37,8%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (11,7%), przetwórstwem przemysłowym (9,7%) oraz budownictwem (8,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,3%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,7%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 414 osób, a wyjeżdżało 287.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2081 zł i były niższe o 342 zł od średniej wojewódzkiej i o 241 zł od średniej powiatowej.

Stolicą gminy jest Bedlno. Najstarsza wzmianka o tej wsi pochodzi z 1364 r. W początkach XVI stulecia Bedlno stało się siedzibą dekanatu kościelnego, wchodzącego w skład archidiakonatu łęczyckiego (GUS)


GUS
Gmina Bedlno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki