wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / przysuski / Gielniów
  • Mapa rastrowa okolicy
  • Gałki
  • Ks. Józef Wójcik
  • Msza uroczysta
  • Masza uroczysta
  • Pomnik pomordowanych mieszkańców wsi


GMINA GIELNIÓW
(powiat przysuski)


 

Gmina Gielniów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu przysuskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (4,7 tys.) i ostatnią lokatę pod względem powierzchni (79 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 88 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 220 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,5%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 26,7%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 1,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1227 seniorów wobec 889.

Użytki rolne zajmują 54,2% powierzchni gminy, grunty leśne - 41,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,5%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 18,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 10,3 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1623 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 346, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (319). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,1%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 71,7% ogółu ludności, z kanalizacji - 9,8%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 14,8%.

W gminie mają siedzibę 253 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 539 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,2%), budownictwem (26,9%) oraz przetwórstwem przemysłowym (12,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 28,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (20,1%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Gielniów dojeżdżało z innych gmin 126 osób, a wyjeżdżały 344.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2411 zł i są niższe o 234 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 83 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Klwów - 3113 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Przysucha - 1964 zł).(GUS)


GUS
Gmina Gielniów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Gmina Gielniów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu przysuskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (4,7 tys.) i ostatnią lokatę pod względem powierzchni (79 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 88 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 220 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,5%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 26,7%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 1,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1227 seniorów wobec 889.

Użytki rolne zajmują 54,2% powierzchni gminy, grunty leśne - 41,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,5%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 18,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 10,3 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1623 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 346, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (319). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 9,1%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 71,7% ogółu ludności, z kanalizacji - 9,8%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 14,8%.

W gminie mają siedzibę 253 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 539 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (31,2%), budownictwem (26,9%) oraz przetwórstwem przemysłowym (12,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 28,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (20,1%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Gielniów dojeżdżało z innych gmin 126 osób, a wyjeżdżały 344.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2411 zł i są niższe o 234 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 83 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Klwów - 3113 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Przysucha - 1964 zł).

Wizytówki