wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / tomaszowski / Będków


GMINA BĘDKÓW
(powiat tomaszowski)


Gmina Będków jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu tomaszowskiego zajmuje 9 lokatę pod względem liczby ludności (3,5 tys.) i 9 lokatę pod względem powierzchni (58 km2). W porównaniu
z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (175 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 94 osoby) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności
w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,7% do 20,1%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 18,9% do 19,9%.

Użytki rolne zajmują 88,1% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,0 %. Wskaźnik lesistości jest niższy o 13,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 23 pkt proc. niż w powiecie. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Walory krajobrazowe i czyste środowisko naturalne sprzyjają rozwojowi agroturystyki i osadnictwa letniskowego, szczególnie w dolinie rzeki Wolbórki.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 324. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 4,6%. Z wodociągu korzysta 87,3% ogółu ludności, z kanalizacji 7,7%.

W gminie ma siedzibę 179 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 79,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (29,2%), przetwórstwem przemysłowym (15,7%) oraz budownictwem (11,2%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,0%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 42,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 32 osoby, a wyjeżdżało 239.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 2008 r. 2233 zł i były niższe o 190 zł od średniej wojewódzkiej, ale o 57 zł wyższe od średniej powiatowej. (GUS)


GUS
Gmina Będków - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki