wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubartowski / Firlej


GMINA FIRLEJ
(powiat lubartowski)


Gmina Firlej położona jest na równinnych terenach Polesia Lubelskiego, w jego wschodniej części zwanej Małym Mazowszem.

Gminę zamieszkiwało w 2009 roku 6,1 tys. osób, na obszarze równym 126,5 km2. Gęstość zaludnienia wyniosła 48 osób/km2, przy średniej dla województwa 86, a dla powiatu 70. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku przybierało wartości ujemne, oprócz 2003 roku, kiedy to było niewielkie, ale dodatnie (+1). Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności od 2002 roku przybierał wielkości ujemne. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się o 3,5%. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek udział ludności w wieku przedprodukcyjnym z 25,0% w 2002 roku do 21,6% na koniec 2009 roku.

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne to 66,8% ogólnej powierzchni gminy, 28,2% grunty leśne, a ponad 2,4% grunty pod wodami. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły aż 46% powierzchni. Brak uciążliwego przemysłu pozwala się rozwijać agroturystyce i gospodarstwom ekologicznym.

Na terenie gminy działa biologiczna oczyszczalnia ścieków. W 2009 roku 68,7% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, a 18,8% sieciowej infrastruktury kanalizacyjnej, brak było natomiast odbiorców gazu sieciowego.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 202 podmioty gospodarcze prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, z tego 184 to podmioty prywatne. Prawie 94,1% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Prawie 100 spośród nich prowadzi działalność handlową i gastronomiczną. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 11,0%.(GUS)

 

GUS
Gmina Firlej - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki