wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / suwalski / Filipów


GMINA FILIPÓW
(powiat suwalski)


 

Filipów jest jedną z 9 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu suwalskiego. Jest ona najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu.

Powierzchnia gminy wynosi 151 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 4,5 tys. osób, co stanowiło niecałe 13% ludności powiatu i niespełna 0,4% ludności województwa. Charakteryzuje się ona wysokim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie oraz niskim w województwie (30 osób na km2 wobec 27 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (około 76%). Wśród tych użytków prawie 72% stanowią grunty orne, a niespełna 21% – pastwiska. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało blisko 0,9 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 19,4 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 179 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (nieco ponad 29%), budownictwo (14%) oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (niecałe 13%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych, wyrobów z drewna oraz artykułów spożywczych.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 72% osób korzysta z wodociągu, 15% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią niecałe 58% powierzchni. Na jej terenie znajduje się 7 pomników przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Filipów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki