wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / janowski / Dzwola

Gmina Dzwola jest największą gminą powiatu janowskiego. Leży w zachodniej jego części, u podnóża Wzniesień Urzędowskich, na skraju Roztocza. Część gminy wchodzi w skład Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Gminę zamieszkuje 6551 osób, na obszarze 200,4 km2. Daje to gęstość zaludnienia 33 osoby na km2.

Gmina ma typowo rolniczy charakter. Główne uprawy to zboża, gryka i ziemniaki. Użytki rolne zajmują 42,1% powierzchni gminy, to w zdecydowanej większości grunty orne.

W części południowej przeważają lasy stanowiące 54,8% powierzchni gminy. Zajmują obszar 10971 ha.

Pracujących ogółem jest 277 osób. Na terenie gminy działa 229 podmiotów gospodarczych, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 177.

Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 505 osób a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 13,1%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 7,4% ludności gminy.

Zasoby mieszkaniowe gminy to 1664 mieszkania W 2009 r. oddano do użytkowania 5 mieszkań w budownictwie indywidualnym. Według danych na koniec 2009 roku tylko 36,6% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej. Planowana jest budowa sieci gazowej oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków.

Szanse rozwojowe gmina upatruje w turystyce i agroturystyce, możliwe dzięki bogactwom przyrody, pięknym krajobrazom, czystemu środowisku. Na szczególną uwagę zasługuje leżący w pobliżu wsi Flisy rezerwat leśno-torfowiskowy „Kacze Błota”. Na terenie gminy Dzwola wybija wiele źródeł. Wysoka ich wartość przyrodnicza była podstawą do uznania większości z nich za pomniki przyrody nieożywionej.(GUS)

 

GUS
Gmina Dzwola - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

 

Wizytówki