wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / mławski / Dzierzgowo

Gmina Dzierzgowo jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu mławskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (3,3 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (151 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 50 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 267 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 8,8%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 26,3%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 10,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 955 seniorów wobec 784.

Użytki rolne zajmują 65,6% powierzchni gminy, grunty leśne - 31,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 1,9%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 4,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 8,3 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 959 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 291, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (320). W 2008 r. z wodociągu korzystało 79,6% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej oraz oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 146 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 443 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (35,6%), handlem i naprawą pojazdów samochodowych (24,0%) oraz budownictwem (9,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,9% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (9,9%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Dzierzgowo dojeżdżało z innych gmin 29 osób, a wyjeżdżało 119.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2843 zł i są wyższe o 198 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 215 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Radzanów - 2901 zł, a ostatnie gmina miejska Mława - 2490 zł).(GUS)


GUS
Gmina Dzierzgowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki