wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / kościerski / Dziemiany


GMINA DZIEMIANY
(powiat kościerski)


Gmina Dziemiany położona jest na obrzeżach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem Rzuno i ma charakter głównie turystyczno-rolniczy. W granicach gminy znajduje się 9 pomników przyrody, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 53,0% powierzchni gminy. Lasy zaś zajmują blisko 59% jej powierzchni, a lesistość jest jedną z najwyższych w województwie.

Gminę zamieszkuje 4187 osób, co na obszarze równym 125 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 25 osób ).

Dominującą działalnością jest przemysł drzewny, rolnictwo i turystyka. Na terenie gminy zarejestrowane są 263 podmioty gospodarcze (63 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 570 osób.

W 2009 r. w gminie Dziemiany oddano do użytkowania 15 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 277 mieszkań. Z instalacji wodociągowej korzysta 57,1% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 42,5%.

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 76,1 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 4782,7 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne stanowiły 98,0%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (34,6% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 327 i 164 uczniów.

Gmina Dziemiany jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Na jej terenie znajdują się 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 2972 noclegi, z których skorzystało 1245 osób.(GUS)


GUS
Gmina Dziemiany - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki