wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / oleśnicki / Dziadowa Kłoda
 • Kaplica
 • Remiza OSP
 • Kościół
 • Pałac w Stradomi Nowej ( obecnie Dolnej )
 • fragment ruin zamku
 • 100_3149
 • ruiny zamku (oranżeria)
 • Ruiny zamku
 • 100_3141
 • Kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • budynek byłej szkoły
 • 100_3136
 • Droga dojazdowa do Dziadowego Mostu
 • Mapa wojskowa z 1906 r
 • Dalborowice_4_staw
 • Dalborowice - budynek szkoły
 • Dalborowice_2
 • Dalborowice z lotu ptaka
 • Dalborowice z lotu ptaka
 • P7081264
 • P7081263
 • P7081262
 • P7081261
 • P7081260


GMINA DZIADOWA KŁODA
(powiat oleśnicki)


Gmina wiejska Dziadowa Kłoda położona jest w północno–wschodniej części województwa dolnośląskiego. Administracyjnie podzielona jest na 9 sołectw i 10 miejscowości. Gminę zamieszkuje 4,6 tys. osób, co na obszarze równym 105,8 km2 wskazuje na najniższą gęstość zaludnienia wśród gmin powiatu oleśnickiego (tj. 43,6 osób na 1 km2). Na 100 mężczyzn przypada średnio 101 kobiet. Gmina jest w 88,7% zwodociągowana, 28,5% ludności korzysta z instalacji kanalizacyjnej. W Dziadowej Kłodzie nie ma sieci gazowej.

Spośród 241 jednostek gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w końcu 2009 roku, do sektora prywatnego należało 227 podmiotów (co stanowiło 94,2% ogółu). Wśród jednostek gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy najwięcej związanych było z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych (24,9%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (16,2%) oraz budownictwo (15,8%). Dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (79,3% ogółu wszystkich zarejestrowanych podmiotów). W strukturze gminy znaczącą rolę odgrywa działalność przemysłowa i budowlana (w tym sektorze pracuje 38,5% ogółu pracujących) oraz działalność rolnicza, (pracujący w tej sekcji stanowili 12,4% ogółu pracujących mieszkańców). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2009 r. wyniosła 277 osób, w tym 174 kobiety.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, a tereny użytkowane rolniczo zajmują blisko 75,0% powierzchni gminy (najwyższy udział w powiecie). Grunty orne stanowią 84,0% powierzchni użytków rolnych, a łąki i pastwiska – 12,8%.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje 34,9 ha, tj. 0,3% ogólnej powierzchni gminy. Pod ochronę w formie użytku ekologicznego poddany został teren naturalnie ukształtowanych łąk położonych w obrębie Dziadowa Kłoda. Na terenie gminy zarejestrowany jest jeden pomnik przyrody – aleja lipowa w Radzowicach. W gminie znajduje się również arboretum leśne, które obejmuje powierzchnię 250 ha, w tym 150 ha lasów Nadleśnictwa Syców. Arboretum jest specjalistycznym ogrodem botanicznym i powstało ze szkółki leśnej, która od 1990 roku realizuje krajowy program zachowania leśnych zasobów genowych. Lasy stanowią 18,6% ogólnej powierzchni gminy.

W gminie funkcjonuje 1 zakład opieki zdrowotnej i 2 biblioteki publiczne. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody własne budżetu gminy Dziadowa Kłoda należą do najniższych wśród wszystkich gmin województwa dolnośląskiego i wynoszą 648,77 zł. Dochody własne stanowią 24,9% wszystkich dochodów budżetu ogółem.(GUS)

 

GUS
Gmina Dziadowa Kłoda - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »