wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA DYDNIA
(powiat brzozowski)

 


Gmina Dydnia leży na terenie Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, wchodzi w skład powiatu brzozowskiego. Gmina Dydnia dysponuje wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, które umożliwiają rozwój rekreacji i turystyki zwłaszcza nad Sanem. Część obszaru gminy stanowią tereny prawnie chronione. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Niewistka, Jabłonica Ruska, Krzemienna, Ulucz, Temeszów, Końskie i część Dydni. To tu znajduje się najstarsza w Polsce cerkiew (Ulucz) oraz dwory w Dydni, Niebocku, Krzemiennej. Wykorzystując te walory w ostatnich latach dynamicznie rozwija się agroturystyka. Na terenie gminy znajduje się 5 gospodarstw agroturystycznych.

 

Powierzchnia gminy wynosi 130 km2 i swym obszarem zajmuje 15 miejscowości zorganizowanych w 13 sołectwach. Na 1 km2 przypada 63 osoby, co wskazuje na niską gęstość zaludnienia. Ludność gminy w 2009 roku wyniosła 8,2 tys. osób i systematycznie maleje wskutek ujemnego salda migracji, pomimo dodatniego przyrostu naturalnego. W ciągu ostatnich 9 lat liczba ludności gminy zmniejszyła się o 245 osób. W strukturze demograficznej ludności przeważają nieznacznie mężczyźni, współczynnik feminizacji wynosi 99. Udział ludności w wieku produkcyjnym wynosi 61,1%, a wieku poprodukcyjnym 22,3%, przy 61,7% i 22,2% dla powiatu brzozowskiego.

 

Gmina ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią 52% powierzchni gminy, a lasy 41,1%.

 

W gminie na 10 tys. ludności zarejestrowanych jest 495 podmiotów gospodarczych. W ogólnej liczbie przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,4%). Wśród działających podmiotów gospodarczych wg rodzaju prowadzonej działalności przeważają zakłady zajmujące się handlem 25,7%, budownictwem 24%, i transportem 12,4%.

 

Pracujących na 1000 ludności w 2009 roku było 86 osób, a bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy 125 osób na 1000 mieszkańców.(GUS)


GUS Gmina Dydnia - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej