wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Mapa rastrowa okolicy
 • Rzeka Jasiołka
 • Rzeka Jasiołka
 • Rzeka Jasiołka
 • Rzeka Jasiołka
 • Jan Matusik z koniem przed swą Chatą.
 • Widok na Lipowicę
 • Stara chata i meszkańcy Lipowicy, lata 70. XX w.
 • Mieszkańcy Lipowicy, okres międzywojenny
 • Zdjęcie satelitarne Lipowicy
 • Kamienie z Lipowicy
 • Kamienie z Lipowicy
 • Kamieniołomy w Lipowicy
 • Sciana kamieniołomu
 • Kamieniołomy w Lipowicy
 • Kamieniołomy w Lipowicy
 • Kamieniołomy w Lipowicy


GMINA DUKLA
(powiat krośnieński)

 


Gmina Dukla rozpościera się wśród wzniesień Beskidu Dukielskiego, nad rzeką Jasiołką dopływem Wisłoki, 20 km od Krosna i 17 km od przejścia granicznego polsko-słowackiego w Barwinku. Miasto Dukla leży w śródgórskiej kotlinie otoczonej masywami górskimi Cergową i Chyrową. Dukla posiada ponad sześć wiekową historię. Tu znajdowały się składy win węgierskich, komora celna, cyrkuł, rafineria nafty bazująca na surowcu wydobywanym w pobliskich wsiach. W wyniku wielkiej bitwy o Przełęcz Dukielską w 1944 r. miasto zostało w 90% zniszczone. Po wojnie odbudowane i prężnie rozwijające się (przemysł drzewny, usługi i szkolnictwo). Od 1991 r. wydawany jest miesięcznik lokalny „Dukielski Przegląd Samorządowy”.

 

Gminę tworzą 34 miejscowości, w których zamieszkuje 16,7 tys. osób, obejmuje obszar 334 km2 z najniższą wśród gmin powiatu krośnieńskiego gęstością zaludnienia – 50 osób/km2. Ponad 54% obszaru zajmują lasy.

 

W strukturze demograficznej mieszkańców przeważają kobiety (wskaźnik feminizacji wynosi 103). Przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 1,3 na 1000 ludności. Ponad 60% ludności jest w wieku produkcyjnym. Gmina wyróżnia się także pod względem ilości mieszkań na 1000 ludności – 293 (dla powiatu – 276). Wskaźnik zarejestrowanych podmiotów gospodarczych jest niski i w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosi 521. W ogólnej liczbie podmiotów 77,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej jednostek zarejestrowanych jest w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (27,0%). Gmina ma charakter rolniczy. Na jej obszarze znajdują się 3552 indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni 10737 ha. Gmina posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną. Na 100 km2 przypada 28,0 km sieci wodociągowej i 10,9 km sieci kanalizacyjnej.

 

Ze względu na piękne położenie, bogactwo flory i fauny gmina oferuje turystom szlaki turystyczne piesze, konne i rowerowe. Warto zwiedzić Muzeum Historyczne w Dukli, Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Muzeum Łemkowskie w Olchowcu, Dolinę Śmierci, Pustelnię Św. Jana w Trzcianie na wzgórzu Zaśpit – po kanonizacji dukielskiego rodaka przez Ojca Świętego miejsce licznych pielgrzymek. Na terenie gminy znajdują się obszary chronione, a wśród nich Jaśliski Park Krajobrazowy z naturalnymi stanowiskami cisa i modrzewia, rezerwat „Przełom Jasiołki”. Do szczególnego bogactwa architektonicznego należą liczne cerkwie (m.in. w Daliowej, Chyrowej, Tylawie). Bazę noclegową tworzy 19 gospodarstw agroturystycznych.(GUS)


GUS Gmina Dukla - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej