wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / łowicki / Domaniewice
 • Sanktuarium MB Domaniewickiej Pocieszycielki Strapionych
 • Zbigniew Bródka
 • Soczi 2014, Zbigniew Bródka złotym medalistą olimpijskim
 • Palma na Niedzielę Palmową
 • Uroczystości I Komunii Świętej
 • Uroczystości I Komunii Świętej
 • Uroczystości I Komunii Świętej
 • Uroczystości I Komunii Świętej
 • Kobierzec kwiatów w nawie głównej kościoła
 • Procesja Bożego Ciała, Łowiczanka
 • Procesja Bożego Ciała
 • Procesja Bożego Ciała
 • Procesja Bożego Ciała
 • Łowiczanki
 • Łowiczanka
 • Trochę starsze Łowiczanki
 • Młode Łowiczanki
 • Łowiczanki
 • Majówka przed kapliczką
 • Kapliczka
 • Pomnik chwały poległym wojnie ze bolszewikami 1918-1920
 • Uroczystości pod pomnikiem poległych w wojnie z Bolszewikami
 • Uroczystości pod pomnikiem
 • Uroczystości pod pomnikiem


GMINA DOMANIEWICE
(powiat łowicki)


Gmina Domaniewice jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 10 gmin powiatu łowickiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (4,6 tys.) i 7 lokatę pod względem powierzchni (86 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (151 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 38 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,2%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 22,1% do 19,4%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym nie zmienił się i pozostał na poziomie 19,2%.

Gmina Domaniewice jest gminą typowo rolniczą z przewagą upraw zbóż i roślin okopowych. W ostatnich latach nastąpił tutaj wzrost produkcji warzyw i owoców. Użytki rolne zajmują 78,7% powierzchni gminy, grunty zabudowane
i zurbanizowane 3,2%.

Na terenie gminy znajdują się duże obszary leśne oraz akweny w postaci jezior Rydwan i Okręt, obecnie wykorzystywane jako stawy hodowlane. Wskaźnik lesistości jest niższy o 6,1 pkt proc. niż średnio w województwie i wyższy o 4,9 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 291. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 2,4%. Z wodociągu korzysta 87,7% ogółu ludności, z kanalizacji 5,9%.

W gminie ma siedzibę 251 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 81,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (36,6%), budownictwem (11,6%), przetwórstwem przemysłowym (10,5%), rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (8,0%) oraz obsługą nieruchomości i firm (8,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,0%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 44,5%.Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 31 osób, a wyjeżdżały 473.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2026 zł i były niższe o 397 zł od średniej wojewódzkiej i o 247 zł od średniej powiatowej. (GUS)


GUS
Gmina Domaniewice  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki