wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / hrubieszowski / Dołhobyczów

Gmina Dołhobyczów znajduje się w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, a południowej powiatu hrubieszowskiego, przy granicy z Ukrainą. Położona jest na terenie Kotliny Hrubieszowskiej i Grzędy Sokalskiej, wchodzących w skład Wyżyny Zachodniowołyńskiej. Gminę zamieszkuje 5871 osób, na obszarze 212,6 km2, daje to gęstość zaludnienia 28 osób na km2.

 

Gmina ma charakter typowo rolniczy, z wiodącymi uprawami zbóż, buraków cukrowych i rzepaku. Użytki rolne zajmują 81,1% powierzchni gminy, to w zdecydowanej większości grunty orne.

 

Lasy zajmują obszar 3323 ha , co stanowi 15,6 % powierzchni gminy.

 

Na terenie gminy działają 253 podmioty gospodarki narodowej, prowadzące różnorodna działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 185. Pracujący ogółem w gminie Dołhobyczów to 350 osób. Liczba bezrobotnych osób na koniec 2009 r. wyniosła 572 osoby a udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 15,7%. Z pomocy społecznej korzystało w gminie 14,6% beneficjentów

 

Zasoby mieszkaniowe gminy to 1991 mieszkań. Gmina wyposażona jest w sieć wodociągową z której korzysta 51,1% ludności zaś z sieci kanalizacyjnej 21,9% ogółu mieszkańców gminy.

 

Dołhobyczów świetnie wyposażony jest w obiekty zabytkowe, które przyciągają coraz więcej turystów. Na terenie gminy znajduje się rezerwat „Suśle Wzgórza” w Chochłowie, który należy do Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”. Ze względu na walory przyrodnicze i historyczne tereny te można bez wahania nazwać „krainą żyznych czarnoziemów i urokliwych zabytkowych cerkwi”. (GUS)

 

GUS Gmina Dołhobyczów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki