wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA DOLICE
(powiat stargardzki)

 


Gminę wiejską Dolice według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 8079 osób, w tym 4014 kobiety (tj. 50% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 99 osób (tj. 1,23%). W gminie Dolice liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 61,7 w 2005 r. spadła do 56,5 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 446 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 18,3%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,5%) oraz budownictwo (20,2%). Na 1000 ludności przypadało 55 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 100). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 96,2% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (82,3%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 629 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 12,2% (w powiecie 9,7%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiło 2291 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 152838 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 66,5 m kw., w 2008 r.- 66,7 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 18,5 m kw., w 2008 r.- 18,9 m kw.). W gminie w 2008 r. 91,9% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 54,3%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 1 mieszkanie o łącznej powierzchni użytkowej 169 m kw.(GUS)


GUS Gmina Dolice  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki