wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / białostocki / Dobrzyniewo Duże


GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE
(powiat białostocki)


Dobrzyniewo Duże jest jedną z 6 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu białostockiego. Jest ono położone w centralnej części województwa i bezpośrednio graniczy ze stolicą regionu.

Powierzchnia gminy wynosi 161 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 8,3 tys. osób, co stanowiło niespełna 6% ludności powiatu i 0,7% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (51 osób na km2 wobec 47 – w powiecie i 59 – w województwie).

Przez obszar gminy przebiegają trasy komunikacyjne Białystok – Ełk – Olsztyn oraz Białystok – Augustów – Suwałki do granicy z Litwą. Znaczna jej część położona jest na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Do gminy należy także część obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Narwi”.

Gmina ma charakter rolniczo-leśny, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (prawie 59%) oraz terenów leśnych (prawie 36%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,7 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 6,2 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 599 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (nieco ponad 30%), budownictwo (19,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (niecałe 10%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w gminie rozwija się produkcja wyrobów z drewna oraz mebli.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 86% osób korzysta z wodociągu, 29% – z kanalizacji oraz 21% – z gazu.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią niespełna 41% powierzchni.

W 2009 r. na terenie gminy funkcjonował 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 21 miejscami noclegowymi. Z noclegów skorzystało 1,2 tys. osób. (GUS)

 

GUS
Gmina Dobrzyniewo Duże  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki