wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / pleszewski / Dobrzyca


GMINA DOBRZYCA
(powiat pleszewski)


Gmina Dobrzyca leży w zachodniej części powiatu pleszewskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, stanowiąc część Wysoczyzny Kaliskiej. Podzielona jest na 17 sołectw. Zajmuje obszar 117 km2 zamieszkały przez 8,2 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 102 obrazuje przewagę liczebną kobiet. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 42% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie wyższym niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują 7,1% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 6,9%.

W południowo-wschodniej części Dobrzycy znajduje się klasycystyczny pałac wybudowany w latach 1798–1799. Mieści się on w malowniczym parku krajobrazowym utrzymanym w stylu angielskim. Rośnie tu około 40 gatunków drzew i krzewów, przetrwało także kilkanaście drzew-pomników. Do najważniejszych okazów należy ogromny platan, jeden z największych w Europie (ponad 10 m obwodu pnia).

Gmina Dobrzyca ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu blisko 86% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 465 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1498 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 182, tj. więcej niż w powiecie, ale mniej niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie, według stanu na koniec roku wynosiła 307 osób.

Na 100 km2 powierzchni przypada 112,0 km sieci wodociągowej, z której korzysta 85% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Dobrzyca posiada również sieć kanalizacyjną (0,6 km/100 km2) dostępną dla 1% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (28,4 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Dobrzyca wydatkowano łącznie 23127,5 tys. zł, z czego 27,9% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Dobrzyca    - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej