wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / radomszczański / Dobryszyce


GMINA DOBRYSZYCE
(powiat radomszczański)


Gmina Dobryszyce jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 14 gmin powiatu radomszczańskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (4,2 tys.) i ostatnią lokatę pod względem powierzchni (51 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 260 osób) nad ubytkiem naturalnym (23 osoby) liczba ludności gminy zwiększyła się o 4,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 26,3% do 23,3%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 15,0% do 15,1%.

Użytki rolne zajmują 73,8% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 5,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 3,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 12,8 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 323. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 13,8%. Z wodociągu korzysta 94,6% ogółu ludności, z kanalizacji 20,5%.

W gminie ma siedzibę 295 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 78,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 92,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (31,4%), przetwórstwem przemysłowym (23,0%) oraz budownictwem (10,6%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,6%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 57,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 294 osoby, a wyjeżdżało 396.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wynosiły 2415 zł i były niższe o 8 zł od średniej wojewódzkiej o 28 zł od średniej powiatowej.(GUS)


GUS
Gmina Dobryszyce - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki