wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / augustowski / Bargłów Kościelny


GMINA BARGŁÓW KOŚCIELNY
(powiat augustowski)


Bargłów Kościelny jest jedną z 5 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu augustowskiego. Położony jest w zachodniej jego części.

Powierzchnia gminy wynosi 188 km2, co plasuje ją w gronie najmniejszych gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 5,6 tys. osób, co stanowiło niecałe 10% ludności powiatu i około 0,5% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie oraz niskim w województwie (30 osób na km2 wobec 35 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (około 76%). Wśród tych użytków blisko 65% stanowią grunty orne, a nieco ponad 22% – łąki. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało niespełna 1,1 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 15,5 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 186 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 28%), budownictwo (około 11%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (nieco ponad 10%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych oraz wyrobów z drewna.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 88% osób korzysta z wodociągu, 11% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią blisko 40% powierzchni. Na jej terenie znajdują się 3 pomniki przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Bargłów Kościelny  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki