wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / miński / Dobre
  • Widok
  • Rzeka Osownica
  • Tartak i Młyn
  • Krzyż
  • Główna Ulica
  • Pełkowizna


GMINA DOBRE
(powiat miński)


Gmina Dobre jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 13 gmin powiatu mińskiego zajmuje 11 lokatę pod względem liczby ludności (5,9 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (125 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 85 osób) oraz ubytku migracyjnego (saldo minus 26 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,9%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 21,0%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 7,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 929 seniorów wobec 795.

Użytki rolne zajmują 75,7% powierzchni gminy, grunty leśne — 20,6%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 2,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 3,2 pkt proc. niż średnio w województwie oraz o 1,7 pkt proc. niż w powiecie. Na terenie gminy znajdują się obszary przyrodniczo i krajobrazowo cenne, co sprzyja funkcji rekreacyjno-turystycznej.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2012 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 340, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (341). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 8 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 6,2%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 69,9% ogółu ludności, z kanalizacji 13,8%. Gmina nie posiada sieci gazowej. W 2009 r. z oczyszczalni ścieków korzystało 18,3% ogółu ludności.

W gminie ma siedzibę 335 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 566 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,7%), budownictwem (15,5%) oraz transportem i gospodarką magazynową (11,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,2% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (4,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Dobre dojeżdżało z innych gmin 39 osób, a wyjeżdżały 544.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2432 zł i są niższe o 213 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale wyższy o 99 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Sulejówek — 2751 zł, a ostatnie gmina wiejska Dębe Wielkie — 2030 zł).(GUS)


GUS
Gmina Dobre - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki