wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA DOBRCZ
(powiat bydgoski)


Gmina Dobrcz leży w północno-wschodniej części powiatu bydgoskiego na powierzchni 130 km2. Pod koniec 2009 r. jej teren zamieszkiwało 9,7 tys. osób, skupiających się w 21 sołectwach oraz 29 miejscowościach. Gmina, dzięki położeniu blisko Bydgoszczy ma charakter gminy podmiejskiej. Gęstość zaludnienia wynosiła w 2009 r. 75 osób na km2. Ogólne saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosło 20,5 osób, plasując gminę Dobrcz w czołówce rankingu gmin województwa kujawsko-pomorskiego (5 pozycja). Przyrost naturalny na 1000 ludności także był dodatni i wyniósł 2,0 osoby.

Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: magistrala kolejowa, łącząca Śląsk z portami Trójmiasta oraz droga krajowa nr 5 z Wybrzeża Gdańskiego do Bydgoszczy i dalej do Poznania i Wrocławia. Przez gminę przebiega również droga krajowa nr 56.

W końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 727 podmiotów gospodarczych (75 podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności). Były to przede wszystkim podmioty należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.

Również dobra infrastruktura komunalna decyduje o atrakcyjności gminy. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 182,7 km sieci wodociągowej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosiła 89% ogółu ludności gminy. Sprzyja to niewątpliwie rozwojowi budownictwa mieszkaniowego. W 2009 r. oddano do użytkowania 86 mieszkań.

Użytki rolne na terenie gminy zajmują 10787 ha, co stanowi około 83% ogólnej powierzchni gminy. Lasy zajmują 865 ha, a lesistość gminy wynosi 6,6%. Na terenie gminy istnieją 2 obszary włączone do sieci Natura 2000: Dolina Dolnej Wisły, Solecka Dolina Wisły. W gminie Dobrcz znaleźć można 32 pomniki przyrody oraz panoramy widokowe na dolinę dolnej Wisły. Na atrakcyjność turystyczną składają się również dwa zielone szlaki turystyczne wiodące przez jej teren – Nadwiślański i Jezior Koronowskich. W 2009 r. w gminie Dobrcz zlokalizowany był 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, w którym udzielono 4350 noclegów, w tym 99 turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Dobrcz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki